به گزارش رفاه عمومی از رامسر ، سید شمس الدین حسینی با بیان اینکه سه گزینه شامل زارعی، علی شیری و نوبخت گزینه‌های معرفی شده مجمع نمایندگان استان مازندران برای پست استاندار به وزارت کشور هستند، افزود: اصلی ترین مرجع انتخاب استاندار مازندران مجمع نمایندگان استان مازندران است.

وی افزود :۴۰ گزینه برای استانداری مازندران مطرح بودند و شاخص‌های مهمی توسط مجمع نمایندگان استان مازندران مطرح شد که به ۱۰ گزینه رسیدیم و برنامه‌هایشان را ارائه کردند.

وی پنج گزینه مورد نظر مجمع نمایندگان برای استانداری مازندران را زارعی، علیشیری، ابراهیمی، نوبخت و سعادتی اعلام کرد و گفت: سعادتی و ابراهیمی انصراف دادند و سه گزینه فوق از سوی مجمع نمایندگان استان مازندران به وزارت کشور معرفی شدند.

حسینی گفت: افراد مختلف و متعددی تماس گرفتند که گزینه استانداری هستند و خواستار حمایت شدند که عنوان کردم؛ من به نفع و علیه کسی اقدامی نکرده و مراحل تعیین استاندار مازندران مشخص است.