به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، سیدجوادحسینیان جوان ارزشی وپرتلاش و ولایی مازندران هرگاه مسولیتی قبول کرد باتلاشهای بسیارخوی کارنامه موفقی ازخودبه جای گذاشت.

 

وی زمانیکه درسازمان بسیج ورزش مازندران بود این سازمان درکشور چندسال به عنوان بسیج ورزش موفق کشور معرفی شد اینک که دربسیج کارگری مازندران وبسیج کارگری مسولیت داردتوانست باعملکردبسیارخوب هم درچرخش گردش کارخانه هاهم احیای ارزش های دینی وانقلابی دربسیج کارگری بسیار موفق عمل کند.

 

سیدجواد حسینیان درهفته بسیج هم برنامه های بسیارخوبی دردستورکار قرارداده است بحمدالله همکاری بسیار خوب اداره کل تعاون ورفاه واجتماعی وستاد امربه معروف وکارگران ومدیران کارخانجات حکایت ازخدمات ارزشمند سیدجوادحسینیان میباشد.

 

جلسه هم اندیشی گرامی داشت هفته بسیج باسخنرانس سیدجواد حسینیان ومدیرکل کار ودبیر ستاد امربه معروف بامجری گری دکتر فعلی برگزارشد که مقرر شدبیش ازیکصدبرنامه ازسوی بسیج کارگری درهفته بسیج اجرا شود.

 

شعبان وفایی نژاد کارشناس ورزشی