به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، طی چندمدت اخیر شاهد رفتارهای نامناسبی در مجامع بین المللی و جهانی از سوی تعدادی از ورزشکاران آنهم هم باپیراهن تیم ملی بوده ایم که این شایسته اعتبار ورزش کشور نیست.

 

نمونه آن در بازی تیم ملی مقابل لبنان یا رفتارهای زشت تعدادی از بانوان ملی پوش ما بعد از مسابقات و در بسیاری از موارد دیگر این مسائل رخ داده است.

 

شایسته است وزیر ورزش و جوانان که خود از قهرمانان ورزش کشورمان بوده است دستور عملی برای همه فدراسیون هاصادرنمایدکه الزامی بودن رفتارهای ملی پوشانمان درمجامع بین المللی درچهارچوب قانون ورعایت ارزش های اخلاقی باشداگرچه وزیر ورزش جوانان قول داده بود که طی دوماه باشگاه استقلال وپیروزی رابه بخش خصوصی واگزارکندکه درعمل فقط شعاربود