به گزارش ارسالی شعبان وفایی نژاد کارشناس مسائل اجتماعی و مدیریت شهری به آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، مهمترین رسالت شورا درهمه شهرهای کشوراستفاده ازتفکرجمعی وافزایش مشارکت مردم دراجرای پروژه های عمرانی ونظارت عالیه برعملکرد شهرداران ودفاع ازحق وحقوق شهروندان وشهرداری است.

 

اما در عمل متاسفانه رفتاربعضی ازاعضای شوراهامغایرت کامل بااهداف شوراست فقط به دنبال لشگرکشی غارت توهین تهمت تسویه حساب شخصی ومانع از خدمت رسانی شهرداری به شهروندان میباشد.

 

باید توجه داشت ناکام ترین پروژه نظام جمهوری اسلامی ایران درمباحث اجتماعی تشکیل شوراها درشهرهابوده است که بیشترین شکایت ها نارضایتی ها و اعتراضات مردم اختصاص به تخلفات شوراها می باشد.

 

 

این گزارش حاکیست متاسفانه سال به سال عملکرد منتخبین مردم در نظام شورایی بدترازگذشته دریک کلام اگرشوراهادرشهرهای کشور وجودنداشته باشند نه تنها هیچ اتفاقی درشهرها به وجود نمی آید بلکه روندخدمت رسانی به مردم شهرهادرمسیرقانون برنامه ریزی میشود.

 

اعتقاد بر این است مسئولین کشوربه جهت اینکه بتوانند تنور انتخابات ریاست جمهوری را داغترکنند از ابزار انتخابات شورا آن هم به هر روش غیرقانونی در تبلیغات اسفتاده میکنند؛ شوراها نه تنها در مسیر تکامل قرارنگرفته اند بلکه روزبه روز تنزل هم پیدا کردند.

 

عکس تزئینی است …