به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، نگاهی داریم به چند تحلیل از ورزش مازندران که به قلم شعبان وفایی نژاد کارشناس ورزشی این دیار از نظر شما مخاطب گرانمایه می گذرد:

 

سپاه می تواند ورزش کشور را نجات دهد


بعدازبیش ازچهل سال ازپیروزی انقلاب بایدصادقانه اعلام کنیم که درمدیریت ورزش ودرچرخش گردش همه ارکان ورزش کاملا ناموفق بودیم زیرا همه مسولین ورزش ماکارنامه سیاه ونامناسبی داشتندوباب سلیقه خودوتامین منافع خودشان به ورزش ظلم کردند جامع ورزشی راغارت کردندشایسته است سپاه درورزش کشور ورودکندنظارت عالیه برهمه ارکان ورزش داشته باشدبه دنبال احیای ارزشهای دینی وانقلابی وخون شهدادر ورزش باشدورزش راازدست اسپانسرهای فاسدوغارتگر نجات دهدورزش نبایدابزارغارت اسپانسرهادرکشورباشد

 

 

 

آقای استاندارجام حذفی تمام شد به مشکلات مردم مازندران برسید

ضمن تشکرازتلاشهای استاندار مازندران برای کسب مقام قهرمانی تیم نساجی قائمشهردر جام حذفی باشگاه های کشور شایسته است مسولین استان وشهرستان بخصوص نمایندگان مجلس واستانداربه دنبال حل مشکلات استان باشندهنوزبحث احداث کارخانه درمیان کاله بهشهربحران زباله درشهرساری بدهی های سنگین مالی شهرداری ساری وضعیت بحران زباله درمازندران بحث نابودی دامداری کشاورزی باغداری و وضعیت نامناسب جاده های مازندران بخصوص جاده ساری به سمنان که به جاده مرگ شهرت یافته است مسولین استان به دنبال حل مشکلات مردم باشندگرانی تورم کمبودها بخصوص وضعیت بیمارستانها داروخانه هاکیفیت نامناسب نان افزایش طلاق اعتیاد بی کاری تعطیلی کارخانه ها اقای استاندار به مشکل استان برسید نساجی قسمتی ازجزیره بزرگ دنیای ورزش مازندران است درخاتمه قهرمانی نساجی راتبریک میگوییم امافوتبال نان ومسکن ارامش ورفاه وامنیت مازندران راتامین نمیکند

 

 

 

کارارزشمندمصطفی میرعمادیان درمربیگری تیم ملی کشتی ازاد کشورمان

برابرگزارشاتی که به من رسیده است سیدمصطفی میرعمادیان مربی ساروی تیم ملی کشتی ازاد کشورمان درقهرمانی اسیاجهت حمایت ودفاع وراهنمایی نسبت به همه کشتی گیران تیم ملی بخصوص مازندرانی هابه ویژه ساروی ها سنگ تمام گذاشته است اوهرانچه که بلدبودوتوان داشت درکشتی یگانه جعفری بکاربردو خیلی تلاش کردکه این ساروی هم بتواندصاحب نشان اسیایی شوددرسایرمبارزات قهرمانان مازندرانی ازجمله محمدیان سوادکوهی خیلی تلاش کردبرای موفقیت اقایان عموزاد مومنی وفیروزپورهم زحمات زیادی کشیده است بهرحال وجودمیرعمادیان میتواندامتیاز ارزشمندی برای کشتی ساری ومازندران باشد وانشالله باحمایت اودیگرمازندرانی هابخصوص ساروی هابتواننددرکادرفنی مربیگری تیم ملی شرکت کنند.

 

 

فسادوفحشای فدراسیون فوتبال راصادقانه به مردم بگویید


جامعه ورزش کشورمان ازقوه قضاییه ودولت مردان ونمایندگان مجلس انتظاردارد بسیارشفاف وشجاعانه انچه که به عنوان فسادوفحشاوغارت وخیانت درفدراسیون فوتبال درزمان مسولیت خادم انجام شده به مردم اعلام کنندمتاسفانه تااین لحظه هم نمایندگان مجلس هم قوه قضاییه هم دولت سکوت مطلق کردند.

 

 

 

کشتی مازندران خیلی مظلوم است


درحالی که تیم ملی کشتی ازاد کشورمان درمسابقات قهرمانی اسیابه مقام نخست دست یافت که هشتاددرصدازافتخارات وامتیازهاومدال های تیم ملی توسط دلاوران مازندرانی کسب شده است امادریغ ازیک پیام تبریک دریغ ازیک استقبال باشکوه ظاهرا مسولین استان مازندران شهرداران فرمانداران شوراهابیگانه باافتخارات کشتی مازندران دراسیا وجهان میباشند اقای استانداربرای حمایت ازنساجی بسیارعالی عمل کرده است اماهیچ توجهی به افتخارات جامعه کشتی مازندران نداشته است کشتی مازندران مظلوم تر ازهمیشه

 

 

 

تلاشهای بسیارخوب عسگری محمدیان رئیس هیات کشتی مازندران


عسگری محمدیان این روزها تلاشهای بسیار خوبی برای کمک به کشتی مازندران دارد که یکی ازکارهای ارزشمند دوران مدیریت محمدیان میزبانی سه مسابقات بین المللی ودیدارباشهرداران فرمانداران ومسولین استان میباشدکه امیدواریم باتلاش عسگری محمدیان سه مسابقات بین المللی درمرکزاستان به خوبی برگزارشود