به گزارش رفاه عمومی ، مسعود احمدی حاجی درباره تولید جوجه درجه یک کارخانجات جوجه کشی، مزارع مرغ مادر گوشتی، جوجه ریزی مزارع مرغ مادر و مرغ گوشتی استان در سامانه سماصط، گفت: اردیبهشت ماه امسال ۱۳ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۱۰۶ قطعه جوجه ریزی در مزارع مرغ گوشتی و تعداد ۵۲۱ هزار و ۳۳۴ قطعه در مزارع مرغ مادر گوشتی مازندران انجام شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تعداد جوجه گوشتی تولیدی کارخانجات جوجه کشی استان را ۵۱ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۰۲ قطعه و جوجه گوشتی تولیدی مزارع مرغ مادر گوشتی را ۳۰ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۵۷۴ قطعه اعلام کرد.

وی پیش بینی کرد: با این تعداد جوجه ریزی، ۲۴ هزار و ۷۶۰ تن گوشت سفید تولید و به بازار مصرف عرضه شود.