ساری خبرنگار آژانس خبری رفاه اجتماعی –

حضور میدانی حسن فلاح ،مدیر جهادی و تخصصی اداره کل تامین اجتماعی مازندران در کارگاههای بحران دار و برگزاری نشست های اثربخش با این دسته از کارفرمایان،به منظور کمک به تداوم و پویایی بخش تولید ازجمله ویژگیهای مثبت وی است که دراین ارزیابی مورد تاکید قرارگرفته بودضمن اینکه وی پس از اعلام شعار سال مقام معظم رهبری برنامه ریزی گسترده و پر دستاوردی را برای ارتباطات هرچه بهتر با کارگاههای دانش بنیان دردستور کار شعب سراسر استان قرارداد.

فلاح با ایجاد تحرک درمعاونت ها و روسای شعب و به سمت خدمت رسانی بهینه به مخاطبان موجبات نوآوری و تحولات گسترده در ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم گردیده است.

دیدارهای چهره به چهره با کارگران ، بیمه شدگان و بازنشستگان از وی مدیری محبوب و مردمی ساخته که پوشش و استقبال گسترده ای را دربین رسانه ها بدنبال داشته است.

رفاه اجتماعی این افتخار ارزشمندرا به مجموعه کارکنان زحمتکش اداره کل و شعب تامین اجتماعی در استان تبریک عرض مینماید.