آژانس خبری رفاه عمومی ،  حسن فلاح ،مدیرکل تامین اجتماعی مازندران دراینخصوص گفت:

 اطلاع رسانی های گسترده درجهت گام های بلند خدمت رسانی در دولت سیزدهم  درحوزه  سازمان تامین اجتماعی  درهفته دولت شتاب بیشتری گرفته و این روند در طول سال هم  ادامه داشته ،چه در فضای مجازی و چه از طریق بیلبوردها و تلویزیون شهری و نیز پوسترها و پمفلت ها ، تمام کوشش و تلاش خود را دراین عرصه بکارخواهیم گرفت  تااین تلاش ها و زحمات به اطلاع همه اقشارجامعه  برسد.