مدیریت روان و استرس در بورس

* ابتدا خود و دنیای درون تان را بشناسید!

*زندگی برای پول یا پول برای زندگی؟

*حرص و طمع بدترین آفت است!

*هیچگاه با عجله و شتابزده رفتار نکنید!

*با مقوله “روانشناسی بازار” بیشتر آشنا شوید.

*ذات بازار سرمایه، مثل زندگی “فراز و فرود” دارد!

*پرواز دو رکن دارد: بلند شدن و نشستن!

*بصورت منظم، تخلیه انرژی های منفی با انجام ورزش داشته باشید.

*برای تدبیر مالی خود، استراتژی و برنامه داشته باشید.

*مهارت “مدیریت مالی” در زندگی را آموزش دیده و تمرین کنید.

*خوش بینی یا بدبینی “افراطی” نسبت به بازار، شما را دچار اشتباه رفتاری و ذهنی میکند!

*از افراد متخصص مشورت بگیرید.

*برای استراحت و اوقات فراغت خود برنامه ریزی کنید.

* چیزهایی را که نمی‏توانید تغییر بدهید، بپذیرید.

*از خودبزرگ بینی، خودفریبی و امیدواری بیش از حد، پرهیز کنید.

*خواب کافی داشته باشید.

*از آدم های منفی باف و نق نقو دوری کنید.

*واقع‌بین باشید(شما یک فرد همه توان نیستید!)

*افراد حرفه‌ای در بازار با کنترل ریسک به موفقیت می رسند. کنترل ریسک، به کنترل درونی بسیار زیادی نیازمند است.

*تبعیت از جمع بدون آگاهی و عدم بررسی صحت گفته‌ها، نداشته باشید!

*معامله موفق به ذهنیت، تفکر و روحیات شما وابسته است.

*ترس، تردید و وسواس را در خود حل کنید!

*معاملات احساسی منجر به ضرر میگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بیشتر است! احساسات خود را بشناسید و در زمان معامله، آنها را کنترل کنید.

*اصرار بر الگوبرداری معاملات دیگران، نکنید! شرایط مالی، دیدگاه و دلایل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار متفاوت است!

*مسئولیت پذیر باشید و از خطاهای خود درس بگیرید.

*خرید و فروش بر پایه “هیجان” یعنی شکست و ضرر! شک نکنید!

*نظم و انضباط یکی از مهمترین اجزای “تدبیر مالی” در زندگی است.

*حس موفقیت درونی را در خود باورپذیر، فعال و تقویت کنید.

*علم “بیوریتم”(افراد در زمانهای مختلف، رفتارهای متفاوتی در زمینه های گوناگون از خود نشان میدهند) را بیاموزید!

*امید و صبر، از مهمترین اموری استکه باید تمرین و تقویت کنید.