به گزارش آژانس رفاه عمومی به نقل از خبرنگار ایلنا، دو عارضه اى که امروز در ایران نیز نمود بیشــتری یافته اســت؛ تا آنجا که به تازگى معاون تحقیقــات و فناورى وزارت بهداشــت اعلام کرد که بر اساس مطالعات انجام شده علمى، ۳۰ درصد مردم ایران دچار مشــکلات اعصاب و روان هستند.

از سوی دیگر هفته گذشــته نیز رئیس دفتر ســلامت روان وزارت بهداشت خبر داد که حدود ۲۳ درصد جمعیت کشــور، به نوعى دچار اختلالات اعصاب و روان هستند و حدود ۷۵ درصد این افراد نیز براى درمان به روانپزشــکان، روانشناســان و متخصصان ســلامت روان مراجعــه نمى‌کنند.

این دو نکته، از یک‌ســو بیانگر درگیربودن دست کم یک چهارم جمعیت کشور با دو عارضه افسردگى و اضطراب است و از سوى دیگر نیز حاکی از عدم اعتناى نزدیک به سه چهارم افراد درگیر ایــن بیمارى ها به درمان این اختلالات اعصاب و روان است؛ عــدم اعتنایى که البته به نظر مى رســد به دلیل عدم توانایى در پرداخت هزینه‌هاى مشــاوره اى اســت.

هزینه هایى که معمولا از سوی دولت و سازمان های بیمه گذار تحت حمایت و پوشش قرار نمى گیرند.

آمارهـاى وزارت بهداشـت در خصـوص اختـلالات روانـى، مربـوط بـه افسـردگى و اضطراب است

در این رابطه حبیــب هادیانفرد متخصص روانشناسی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه بیمارى هاى اعصاب و روان شــامل دو بخش بیمارى هاى حاد و بیمارى‌هاى خفیف تر اســت، مى گوید: آمارهاى وزارت بهداشــت مربوط به بیمارى‌هاى خفیف مانند افسردگى و اضطراب است، نه بیماری‌هاى روانپزشکى و جنون .

این متخصص روانشناسى با بیان اینکه اضطراب و افسردگى در طول تاریخ همزیست بشــر بوده اند، مى‌افزاید: در جامعه جهانى و زندگــى امروز به خاطر تغییرات و مشــکلات موجود این دو بیمارى نمود بیشــترى دارد.

استاد گروه روانشناسى بالینى دانشگاه شــیراز سپس با بیان اینکه اضطراب و افسردگى بیماری‌هایى هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، خاطرنشــان مى‌کند: با این حال باید در نظر داشــت که این بیمارى‌ها کارکرد انســانها در جامعه را از بین نمى‌برد، اما در درون این افراد، غم و ناامیدى را افزون مى کند.

مهمتریـن دلیل افزایش افسـردگى مردم، از دست دادن امید است

هادیانفرد در ادامه با بیان اینکه افســردگى یک بیمارى شایع در جهان است، مى‌گوید: افسردگى به خاطر تنهایى و نادیده گرفته شــدن بشر در مسیر توسعه تکنولـوژى جنبه‌هاى مشــترکی در همه جهان و از جمله ایران دارد.

این متخصص روانشناســى سپس با بیان اینکه افســردگى در ایران به دلیل مشکلات کنونى که مردم با آنها مواجه اند، افزایش یافته اســت، مى افزاید: همه گیرى کرونا ویروس و تغییر ناگزیر ســبک زندگى و کاهــش ارتباطات اجتماعى مردم در ۸ ماه گذشــته ســبب افزایش میزان افسردگى در میان مردم شده اســت.

هادیانفرد با بیان اینکه در شرایط کنونى شاید مهمترین دلیل افزایش افســردگى در میان مردم ایران به دلیل از دســت دادن امید است، خاطرنشان مى‌کند: در شرایطى که تورم لجام گسیخته شده، بیکارى جوانان افزایش یافته و افقى روشن نیز پیشروى جوانان نیست؛ افسردگى و به تبع آن حس غم و ناراحتى افزایش یافته است.

مهمتریـن مشـکل درمان، عدم دسترسى پذیرى روانشناسى براى مردم است

هادیانفرد در ادامه با اشاره به آمارهـاى وزارت بهداشت در خصوص حضور حدود ۴۵ هزار روانپزشــک در کشور مى گوید: به نظر مى رسد ایران جزو کشــورهایى نیســت که تعداد روانشــناس و روانپزشک در آن نسبت به جمعیت کم باشد.

افسردگی

این استاد دانشگاه شــیراز با بیان اینکه مشکل اصلى در خصوص جامعه روانپزشک و روانشناس عدم دسترسى‌پذیرى آنهاست، مى افزاید: امروز یک روانشناس و روان‌درمانگر بایــد دســتکم در هر نوبــت ۴۵ دقیقه با هــر کدام از مراجعان خــود صحبت کند کــه این بدان‌معناســت کــه دســت بالا روزانــه مى تواند پاســخگوى ۵ بیمار باشد.

هادیانفرد بــا بیان اینکه از یک سو این تعداد مراجعان و مجموع هزینه‌هاى مشــاوره حتى پاسخگوى مخارج روزمره مطب روانشــناس یا روانپزشــک نیست، خاطرنشان مى‌کند: از این منظر، بسیارى از روانشناسان و روانپزشــکان رغبتى بـه کار ندارند، زیرا مجموع هزینه‌هاى مشاوره تأمین کننده مخارج روزمره مانند دســتمزد منشــى، هزینه اجاره مطــب و… هم نخواهد بود.

مـردم توانایـى پرداخـت هزینـه مشـاوره ندارند

این متخصص روانشناسی با بیان اینکه از ســوى دیگر هر مراجعه کننده بــراى بهبود وضع خود نیازمند دست کم ۱۲ جلســه روان درمانى اســت، مى‌گوید: در شــرایط کنونى که بخش قابل توجهى از مردم در تأمین حداقل مایحتاج زندگى خود دچار مشــکل هســتند، توانایى پرداخت هزینه هاى مشاوره را ندارند.

این استاد دانشگاه سپس با اشاره به مداخله‌گرى بیمه ها در بسیارى از کشورهاى جهان در بحث سلامت اعصاب و روان مى‌افزاید: در این کشورها دسترس‌پذیرى مردم به روانپزشک و روانشناس به دلیل تأمین هزینه‌هاى مشاوره از سوى سازمان هاى بیمه گذار راحت و کم هزینه است.

دولت‌ها هزینه هاى هنگفتى براى تأمین سـلامت روان جامعه انجام مى دهند

حبیــب هادیانفرد در ادامه بـا بیان اینکه بیشـترین کسانى که معمولا دچار آسیب‌هاى اجتماعى مى‌شــوند، در طبقــات پاییــن اجتماعى قــرار دارند، مى گوید: این افراد از یکسو به خدمات روان‌درمانى نیاز جدى دارند، اما از آن سو عملا به دلیل برخوردارنبودن از خدمــات بیمه اى و عدم حمایت و کمک دولت براى دریافت مشــاوره، از دریافت خدمات مربوط به سلامت اعصاب و روان محروم هستند.

این متخصص روانشناسى سپس با اشاره به اینکه مسئولان سلامت جامعه و ســازمان هاى بیمه گذار باید هزینه بهداشــت روانى جامعه را تأمین کنند، مى افزاید: باید توجه داشــته باشــیم که در همه کشورهاى جهان بهداشــت روانــى یک امر هزینه بر اســت و دولت‌ها از منابــع بودجه‌اى خــود، هزینه‌هاى هنگفت مالى بــراى تأمین ســلامت اعصــاب و روان جامعه پرداخت مى کنند.