به گزارش آژانس رفاه عمومی به نقل از برق نیوز ، مقایسه عملکرد وزارت نیرو در دولت مهرورزی (دولت نهم و دهم) و دولت تدبیر و امید (دولت یازدهم و دوازدهم) نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در احداث انواع مختلف نیروگاه‌های حرارتی در دولت مهروزی ۲۶۳ میلیون یورو بیشتر از میزان سرمایه گذاری این حوزه در دولت تدبیر و امید بوده است.

بر این اساس دولت مهروزی با سرمایه‌گذاری مشتمل بر ۸ هزار و ۴۷۴ میلیون یورو و دولت تدبیر و امید با سرمایه‌گذاری ۸ هزار ۲۱۱ میلیون یورویی نسبت به احداث انواع مختلف نیروگاه‌های حرارتی اقدام کرده‌اند.

*سرمایه‌گذاری برابر دولت مهروزی و دولت تدبیر امید با نگرش متفاوت

بررسی جزئیات هزینه سرمایه‌گذاری در دولت مهروزی مشخص کننده آن است که در بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۱۰۸ واحد نیروگاهی گازی با ظرفیت مجموع ۱۶ هزار و ۸۱۵ مگاوات و همچنین ۱۹ واحد نیروگاهی (بخش بخار سیکل ترکیبی) با ظرفیت ۳ هزار و ۴۰ مگاوات در دستور کار این دولت قرار داشته است.

همچنین بررسی جزئیات هزینه سرمایه‌گذاری در دولت تدبیر و امید نیز مشخص کننده آن است که در بین سال‌ها ۹۲ تا ۹۹، ۶۰ واحد نیروگاهی گازی با ظرفیت مجموع ۸ هزار و ۳۳۹ مگاوات و ۳۵ واحد نیروگاهی (بخش بخار سیکل ترکیبی) با ظرفیت ۵ هزار و ۵۸۷ مگاوات در دستور کار این دولت قرار دارد.

همانطور که در آمار‌های اشاره شده، مشخص است دولت تدبیر و امید در مقایسه با دولت مهرورزی، توجه بیشتری به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی داشته است.

اختلاف ۲۶۳ میلیون یورویی دولت احمدی نژاد با روحانی در سرمایه گذاری نیروگاهی