به گزارش آژانس خبری رفاه عمومی از فریدونکنار، پیش از این ،رضائی ،مسئولیتهایی ازجمله ، رئیس دفتر  پیگیری مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران  ،کارشناس ارشد  اداری و روابط عمومی را عهده داربوده که منشا اثرخدمات مهمی دراین حوزه هاگردید.

وی از مدیران تخصصی و  توانمند بوده که اطلاعات و شناخت خوبی از ظرفیتهای فریدونکناردارد، امیداست که باحضور ایشان ،تحولات گسترده ای را درحوزه خدمت رسانی به مخاطبان تامین اجتماعی  در این شهرستان شاهدشاهدباشیم.