به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی از ساری ،سیدعلی اصغر محمودی ،مدیرکل پیشین تامین اجتماعی مازندران ضمن اشاره اجمالی به برخی از موفقیت های حاصله و خدمات صورت گرفته اظهارداشت: بسیار جای شکرگذاری دارد که فردی در استان مازندران تصدی مسئولیت اداره کل تامین اجتماعی راعهده دارگردیده که از هرحیث نسبت به بقیه نیروها توانمندتر و حائز شرایط تراست.

شایان ذکراست ،فلاح از چهره های دانشگاهی و ازمدرسین نام آشنای  حوزه بیمه های اجتماعی بوده و مدیری متخصص ،آکادمیک و آشنا به مسائل روز مدیریت و اقتصادمی باشدوازاین حیث  امید می رودشاهد توسعه و ارتقای هرچه بیشتر سازمان تا مین اجتماعی درمازندران باشیم.