به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران از ساری،سیدهادی ساداتی اظهارداشت:خوشبختانه ،سازمان تامین اجتماعی فردی را برای مدیریت این مجموعه دراستان برگزیده که به تمام حوزه های کارگری و تولید اشراف داشته و قشر زحتمکش کارگررا درک و حمایت مینماید.
وی ضمن ابراز تشکراز خدمات صادقانه و مدبرانه سیدعلی اصغرمحمودی ،مدیرکل پیشین استان گفت:صداقت و امانتداری حسن فلاح ،در طول سالهای تصدی مسئولیتهای قبلی ایشان برما اثبات شده است.