رئیس اداره روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی مازندران

مدیر روابط عمومی تربیت بدنی بسیج مازندران، دبیرکل شورای اطلاع رسانی ورزش بسیج مازندران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه سراسری نقش قلم در سالهای ۱۳۹۶الی ۱۳۹۹ ،

عضور شورای اطلاع رسانی استانداری مازندران ازسالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹   عضو شورای روابط عمومی استانداری مازندران از سال ۱۳۸۴تاکنون

اولین سردبیر خبرگزاری ایسنادر منطقه شمال کشور(گیلان،گلستان و مازندران)

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله اقتصادی چشمه توسعه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه  ۴۳ ساله  نهضت شمال

مدیرمسئول روزنامه جویبار ( پایتخت کشتی جهان)