به گزارش خبرنگار خبرکزاری رفاه پرس-

در این دیدار فلاح ضمن اشاره به نقش تامین اجتماعی و بیمه در توسعه و پیشرفت جامعه اشاره کرد و افزود: گسترش فرهنگ بیمه ای قطعا در راستای رشد تعهد اجتماعی در جامعه بوده و نقش انکار ناپذیر در توسعه و پیشرفت جوامع دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان  خود به تشریح طرح های بیمه فراگیر خانواده ایرانی پرداخت .

علی اصغر میرزایی فرماندار شهرستان بهشهردردراین دیدار بر حمایت و تقویت سازمان تامین اجتماعی تاکید نمود.

میرزائی خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی مهم ترین پشتیبان و تکیه گاه قشر مولد و زحمتکش جامعه است.