به گزارش رفاه عمومی از ساری ، حسن فلاح مدیر کل تأمین اجتماعی مازندران در نشست تخصصی مشترک تامین اجتماعی و ادارات کار استان مازندران که با حضور قضات دیوان عدالت اداری ،شهاب اسدی ،معاون اداره کل دفتر امورحقوقی ودغاوی سازمان تامین اجتماعی، میرزائی ،معاون اداره کل مستمریها، راهبریان ،معاون اداره کل حسابهای انفرادی و نامنویسی ،ظهیری ،رئیس اداره نظارت و ارزشیابی امورحقوقی و قوانین ،سیف الدینی رئیس اداره بازنشستگی به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی استان در بابلسر برگزارشد گفت: ازاهداف مهم این اینجلسه ، تعمیق تعاملات ووحدت نظر میان اداره کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان و تأمین اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری در نحوه صدور و اجرای قوانین مربوطه است.

فلاح تصریح کرد: در صدور و اجرای آراء مربوط به حوزه تامین اجتماعی فصل الخطاب قانون است و سازمان تامین اجتماعی نیز بر محور قانون حرکت می کند.

فلاح دربخش دیگری از سخنانش به تجزیه و تحلیل مخاطراتی که صندوق های تامین اجتماعی در کشورها و جوامع دیگر اشاره کرد و بر صیانت از منابع سازمان تامین اجتماعی که متعلق به ذینفعان آن است تاکید نمود.