به گزارش خبرگزاری رفاه ازبابلسر-
حسن فلاح،مدیرکل تامین اجتماعی مازندران،در راستای حفظ شعائر اسلامی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ،باحضوردرشعبه تامین اجتماعی شهرستاتن بابلسر از همکاران بانوانی که باحفظ حجاب برتروپوشش چادر ارائه خدمت مینمایند، با اهدالوح تقدیر و یک قواره چادرمشکی تجلیل نمود.

حضور حسن فلاح،در مسئولیت مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران ، موجبات اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی ارزشمندو اثرگذاری در این مجموعه گردیده است.