به گزارش آژانس رفاه عمومی از تهران، روانبخش گلستانی مشاوررسانه ای مجمع دفاع مقدس کشور میزبان کارآفرینان حوزه شیلات وبسیاری از نخبگان جنوبی ساکن تهران بود،

دراین جلسه تعدادی از مسئولین وزارت کار وتعاون وفنی حرفه ای نیز حضورداشتند.
وی دراین جلسه خواستارتوجه بیشتر مسئولین دولتی نسبت به طرح های اجرایی کارآفرینان شد.
همچنین احتمال می رود وی باحفظ سمت مشاوررسانه ای مجمع ایثارگران ،یکی ازگزینه های احتمالی مدیرکل روابط عمومی شیلات کشور باشد.