به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، جدیدترین تغییرات مدیریتی در سطوح میانی شهرداری ساری با انتصابی جذاب همراه بود و اسطوره مدیریت پسماند استان مازندران که در سطح کشور نیز به عنوان یک مرجع تصمیم ساز و کارشناس بی بدیل، ایده پردازی های مدبّرانه و هوشمندانه اش همواره زبانزد خاص و عام بوده، بار دیگر بر مسند تخصصی ترین سازمان در حوزه مربوطه این شهر قرار گرفت.

 

سید محمدرضا گرامیان مدیر نام آشنا، تحصیلکرد و متخصص در امور پسماند و عضو هیئت مدیره پسماند کشور که در دوره مدیریتی سید علی حجازی در شهرداری ساری، موسس سازمان مدیریت پسماند بوده، در دوره عملگرایان به واسطه عدم همراهی با سیاست ها و تفکرات غیرمنطقی و بعضاً فسادآمیز مدیران وقت و ناتوانی محض آنها در استفاده از پتانسیل های این مدیر متبحّر، به ناحق از منصب فوق کنارگذاشته شد اما در سالهای گذشته با افزایش دانش علمی و قدرت پژوهشی در بحث پسماند، هیچگاه از وادی تئوری بهینه سازی این انرژی نهفته غافل نبوده و نظرات کارشناسی وی در سطوح کشوری همواره برای مجریان این حوزه قابل اتکا و عملیاتی بوده است.

 

ایجاد سیستم GIS برای جانمایی و اطلاعات مخازن و سطل هاي زباله

 

اینک نیز در تدبیر حساب شده از سوی حمید رضا مرادی، فارغ از سایر انتصابات و احترام به نظر سرپرست شهرداری، نقطه عطف انتصابات وی را باید در واگذاری مسئولیت سازمان مدیریت پسماند به محمد رضا گرامیان دانست؛ جایگاهی بسیار حساس و استراتژیکی که طی سال های اخیر دستمایه حضور برخی مدیران کم تجربه بوده و علیرغم اینکه تلاش هایی برای پویایی عملکرد این سازمان صورت گرفت اما خلاء سواد علمی، تجربه عملیاتی و وزن مدیریتی برای مجموعه ای که می توانست از طلای کثیف، شهرداری ساری را به درآمدهای مطلوبی نیز برساند، استعدادهای مجموعه فوق را نتوانست شکوفا سازد.

 

سید محمد رضا گرامیان که با مدرک تحصیلی دکترا، دارای تجارب بسیار ارزشمندی در عرصه مدیریت شهری است، مبدّع طرح تفکیک زباله از مبداء بوده که در دوره مدیریت وقت به خوبی در ساری اجرا می شد اما به دنبال تغییرات مدیریتی و تفسیرهای سلیقه محور مدیریت ۸ ساله عملگرایان، به جای پرداختن به این بحث مهم، به بهانه اجرای طرح، هزاران نیروی مازاد بر شهرداری تحمیل شد تا اصل بحث تفکیک زباله از مبداء در پستوی تصمیمات غیرکارشناسی مدیران وقت مدفون بماند.

 

 

اکنون با روی کارآمدن این مدیر کارکشته و توانگر در سازمان مدیریت پسماند، افکار عمومی و شهروندان ساروی بسیار امیدوارند که گرامیان بتواند پروژه نیمه تمام خود را در موضوع فوق بار دیگر از سر گرفته و با متدهای استاندارد علمی آن را به منصه ظهور و حصول نتیجه لازم برساند.

 

سخن در خصوص عملکرد سید محمد رضا گرامیان بسیار است و قطعاً در آینده ای نزدیک و در پی تحولات عملکردی سازمان مدیریت پسماند، بیشتر از وی خواهیم نوشت.

 

دست اندرکاران آژانس خبری رفاه اجتماعی در استان مازندران با تبریک این انتصاب برحق، امیدوارند که شهروندان ساروی با حضور سید محمد رضا گرامیان، شاهد روزهای پرفروغی در بحث مدیریت پسماند ساری باشند.