به گزارش آژانس رفاه عمومی ، رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران «عبدالمهدی حق شناس»  روز(۲۹بهمن) در جمع خبرنگاران بر لزوم فرهنگ سازی در مورد فرزندآوری و ازدیاد جمعیت توسط رسانه ها تاکید کرد وگفت: دنیای امروز دنیای حکمرانی رسانه ها و ابزارهای رسانه ای است. امروز رسانه ها اندیشه جوامع را شکل و فرهنگ یک جامعه را نشر می دهد.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با بیان اینکه فرزندآوری فرهنگی اصیل در جوامع بشری است ، اظهار کرد: نسل بشر با روحیه فرزندآوری حفظ می شود و لذا تقویت یا تخریب این روحیه توسط رسانه ها می تواند نقش موثری در کاهش یا افزایش نرخ زاد و ولد کشورها داشته باشد.

وی در ادامه به فعالیت رسانه های خارجی و رویکرد دوگانه آن ها در فرزندآوری اشاره کرد و گفت: یک رسانه لندنی در شبکه فارسی خود مردم ایران را به سگ پروری به جای فرزندآوری سوق می دهد. اما همان شبکه برای  مردم انگلیس برنامه های متعددی را در ترویج فرزندآوری تولید می کند.

حق شناس افزود: هر رسانه ای چه داخلی و چه خارجی مردم یک کشور را به سمت بی رغبتی فرزندآوری سوق دهد اگر خائن نباشد یقینا غافل از خیانتی است که در حق کشورش می کند.

وی با بیان اینکه هرکشوری برای حرکت  در مسیر توسعه و پیشرفت نیازمند نیروی انسانی جوان و کارآمد است، اذعان کرد: دشمنان نظام به دنبال تحقق کاهش جمعیت در جمهوری اسلامی هستند تا پیشرفت و توسعه به واسطه پیر شدن نیروی کار، در ایران عزیز متوقف ‌شود و آنها به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

حق شناس درخاتمه با تاکید براینکه هیچ استدلال و منطقی نمی تواند نقش مهم، تاثیرگذار و پر نفوذ رسانه ها در اندیشه خانواده ها را جهت فرزندآوری منکر شود، از رسانه های استان مازندران خواست در این زمینه ورود پیدا کنند و مردم را با تهدیدهای خطرناکی که در آینده به دلیل نرخ پایین زاد و ولد در ایران به وجود می آید آشنا کنند.