به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، متاسفانه طی مدتهای اخیر شاهد جریانهای نامبارکی در عملکرد مسئولین کمیته ها و هیئت های ورزشی بوده ایم که موجب بدنامی جامعه ورزشی شد. شایسته است مسئولین ورزش استان جهت حفظ حرمت جایگاه ورزش مازندران حساسیت ویژه ای در انتصابات درورزش استان داشته باشید.

اعضاء مجمع هیات های ورزشی هم در تعیین انتخاب روساهای هیات دقت لازم را داشته باشند.

 

به علت عدم توجه لازم اعضاء مجمع هیات در انتخابات ها متاسفانه بعضی از افراد صاحب جایگاه رئیس هیات شده که عملکرد آنها فاجعه علیه ورزش بوده صدمات جبران ناپذیری به ورزش مازندران وارد شده است.

 

دستگاههای نظارتی هم دقت نظر لازم در تائید صلاحیت ها داشته باشند.

 

زمانی که بعضی از افراد در بحث حضور در انتخابات شورای شهرها فاقد صلاحیت اعلام می شوند نباید سکان هدایت هیات های ورزشی به اینگونه افراد سپرده شود زیرا هم در چرخش گردش مالی هم در حوزه اخلاقی هیات های ورزشی را به بحران می برند.

 

شعبان وفایی نژاد کارشناس ورزشی