سیدعلی اصغرمحمودی ، مدیر کل تامین اجتماعی یامراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی eservices.tamin.ir با ارائه درخواست و احراز شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی مازندران ،محمودی تصریح نمود :
پرداخت حق بیمه به سه شکل امکان پذیر می باشد که نرخ ۱۲ درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است.نرخ ۱۴ درصد که شامل خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از باز نشستگی است و نرخ ۱۸ درصدکه خدمات بازنشستگی ، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی را شامل می شود
وی تاکید کرد : در صورتی که دانشجویان متقاضی دریافت خدمات درمانی هستند و تحت حمایت بیمه درمانی تبعی والدین خود نمی باشند در صورت درخواست بیمه درمان ، سرانه درمان به این مبلغ اضافه می گردد که برمبنای حداقل حقوق ماهیانه ۷۱ هزار و ۶۰۰تومان است.
اوهمچنین گفت: متقاضیانی که ۱۰ سال قبل از تاریخ درخواست، یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ( با نرخ کامل) را دارند از معاینات اولیه معاف خواهند بود .همچنین نرخ ۱۲ درصد نیاز به انجام معاینات اولیه ندارد و متقاضیان نرخ ۱۴ درصد نیز در صورتی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی بیش از ۵ سال باشند پس از تعیین میانگین دستمزد می توانند ۳۶۰ روز آخر دستمزد مبنا را بین حداقل دستمزد و حداکثر میانگین مذبور به اختیار انتخاب نمایند.
این مقام مسئول افزود: حداقل سن درخواست بیمه دانشجویان ۱۸ سال وحداکثر درخواست ۵۰ سال تمام برای متقاضیان بیمه دانشجویی می باشدکه البته در صورت داشتن مازاد سنی معادل مازاد سن نسبت به ۵۰ سال مورد نیاز است.